پروژه به دو صورت قابل انجام است: ۱- تحقیقی ۲- برنامه نویسی