درس مهندسی اینترنت در دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ارائه می شود.